torstaina, marraskuuta 10, 2005

Yleiskaavan luonto- ja ympäristövaikutuksista


"Helsingin kaupunkiluonnon monimuotoisuus tulee säilyttää. Arvokkaita luonto- ja maisema-alueita on suojeltava ja osin jopa ennallistettava" (Helsingin yleiskaava 2002, luonnos. Selostus, osa 2., sivu 89.)

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportissa Keskuspuisto on merkitty ekologiseksi käytäväksi. Ekologisista käytävistä em. raportti toteaa seuraavaa: "Luonnonsuojelualueiden lisäksi on turvattava lajien leviämisen kannalta toimivat ekologiset käytävät" (Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportti, s.17, Yleiskaavan 2002 liitteenä)

Joiltain osin suojelualueiden ongelmana Helsingissä on niiden pienuus ja hajanaisuus. Toisaalta mm. Keskuspuisto toimii sen alueella olevien luonnonsuojelukohteiden yhdistäjänä. Ns. Helsinkipuisto yhdistäisi laajana viheralueena Keskuspuiston tapaan arvokkaita luontokohteita toisiinsa viherkäytävillä. Helsinkipuisto säilyttäisi luonnon monimuotoisuutta varsin laaja-alaisesti ja lisäisi selvästi luonnonalueiksi osoitettavien alueiden pinta-alaa verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan. (Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportti, s.19, Yleiskaavan 2002 liitteenä)

Erityisesti suojellut lajit ja muut merkittävät lajit:
"Kaavaluonnoksella on mahdollisesti haitallinen vaikutus lehtonadan esiintymiselle. Lehtonata on valtakunnallisesti erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltu laji, jonka esiintymiä tunnetaan koko maasta vain 3 tai 4. Lehtonadan kasvupaikka sijaitsee Laakson alueella, ja alueelle on esitetty luonnoksessa rakentamista. Kasvin esiintymispaikan uhkana on jo nykyisin lähellä oleva rakentaminen ja laji tuskin kestää tiivistyvän rakentamisen aiheuttamaa ympäristön muuttumista, kuten kuivuminen
(Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportti, s.22, Yleiskaavan 2002 liitteenä)

"Viherkäytävien kapenemisella on voimakkaimmat vaikutukset metsäisillä alueilla, joilla kapeneminen voi aiheuttaa metsälajiston taantumista ja mahdollisesti myös heikentää metsälajiston liikkuvuutta" (Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportti, s.27-28, Yleiskaavan 2002 liitteenä)

"Merkittävimmät (yleiskaavan) haitalliset vaikutukset luonnonympäristöön ovat:
- Erittäin uhanalaisen lehtonadan häviäminen... (Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen -raportti, Yhteenveto, s. 34, Yleiskaavan 2002 liitteenä)

Ei kommentteja: