maanantaina, lokakuuta 30, 2006

Sari Puustisen väitös kaavoittajaprofessiosta ja suunnittelun kommunikatiivisesta käänteestä

VTM Sari Puustinen väittelee Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla aiheesta:
Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien kaavoittajien näkökulmasta.

Väitöstilaisuus pidetään Espoon Otaniemessä, Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen E-salissa 8.12.2006 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii TkT, arkkitehti SAFA Raine Mäntysalo Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta. Kustoksena toimii professori Kimmo Lapintie Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta.

Väitöskirjassa tarkastellaan suomalaisten suurten kaupunkien kaavoittajien näkemyksiä omasta työstään ja ammatillisesta roolistaan niin sanotun kommunikatiivisen käänteen myötä. Vuonna 2000 voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa suunnittelun avoimuutta sekä vuorovaikutteisuutta. Vuorovaikutteisen suunnittelun periaate on kohdannut kaavoittajien piirissä sekä puolustusta että vastustusta. Väitöskirjassa esitetyn tulkinnan mukaan kaavoittajien näkemykset suunnittelun luonteesta vaikuttavat siihen, millaisena nämä näkevät oman roolinsa ja valtuutuksensa yhdyskuntasuunnittelun kentällä.

Tutkimuksessa todetaan, että osa kaavoittajista korostaa suunnittelun fyysistä ja rationalistista luonnetta. Nämä kaavoittajat näkevät oman roolinsa perinteisen professionaalisen roolimallin mukaisena, jossa institutionaalinen viranomaisasema sekä professionaalinen asiantuntijuus
antavat kaavoittajalle oikeutuksen edustaa suunnittelussa yleistä etua sekä oikeutuksen arvottaa suunnitteluun osallistuvien erilaisten intressitahojen näkemykset. Toiset kaavoittajat taas korostavat suunnittelun arvolatautunutta ja kommunikatiivista luonnetta, jolloin kaavoittajan
roolina on toimia sekä hyvän ympäristön asiantuntijana että yhteisymmärrykseen tähtäävän suunnitteluprosessin mahdollistajana.

Väitöskirjassa esitellään ”reflektoivan kaavoittajan malli”, joka on yksi mahdollisuus kaavoittajien tulevaisuuden roolimalliksi. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitä vaikutuksia uuden roolimallin omaksumisella voisi olla koko kaavoittajaprofessiolle.

Puustinen on haastatellut väitöskirjaansa varten kaavoittajia Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Tämän lisäksi hän on tarkastellut suomalaisen kaavoittajaprofession kehitystä sekä muutoksia yhdyskuntasuunnittelun painotuksissa.

Sari Puustisen väitöskirja julkaistaan Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisusarjassa A.

Tutkimus kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ja professiososiologian alaan.

Ei kommentteja: